واژگان فارسی18

یکی از فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی ساختن معادل برای واژه‌های بیگانه‌ای است که به زبان فارسی وارد می‌شوند.

ادامه مطلب...

واژگان فارسی16

یکی از فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی ساختن معادل برای واژه‌های بیگانه‌ای است که به زبان فارسی وارد می‌شوند.

ادامه مطلب...

واژگان فارسی14

باجناق       =  همریش
باطنی        =  درونی
باکره          = دوشیزه، پوپک
بالقوه         =  نهفته، به‌نیرو

ادامه مطلب...

واژگان فارسی13

آخرین واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در حوزه‌های ورزش، گردشگری و جامعه‌شناسی هستند، اعلام شدند.

ادامه مطلب...