واژگان فارسی36

  • پرینت

 

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 65 - رویه 39

واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی»

در این روزها که بازار کاربرد واژه‌های بیگانه، به‌ویژه از سوی رادیو، تلیویزیون، مقام‌های بخش دولتی، بخش خصوصی، شهرداری‌ها و...، بالاگرفته است، واژۀ «ناجور» مبلمان شهری را می‌خواهند جا بیاندازند.

 

مبلمان شهری            (تاسیسات و تجهیزات شهری) آرایه‌های شهری
سعی                                        تلاش
راجع به                                 درباره‌ی
جنب                                       کنار
مقابل                                      روبه‌رو
پلیوت (در دستگاه‌های گازسوز)               شمعک
پلیوت                                        راهنما، آزمایشی
کُما (پزشکی)              اغما، بی‌هوشی
خسارت                             زیان
سورپرایز                         غافل‌گیری، غافل‌گیر کردن
پتروشیمی                      نفت و ‌کیمیا
طبقه (ساختمان)           اشکوب
بنا                                       ساختمان
کماکان                                  هم‌چنان
ریسک                                 خطر
فونداسیون                           پی
تجارت                                 بازرگانی
تاجر                                         بازرگان
فعال                                        پویا
فعالان                                  کوشندگان
مذاکره                                 گفت‌وگو
چت (رایانه)                    گپ
سایت (رایانه)                     دیدارگاه
ماوس (رایانه)                      موشوار
مانیتور (رایانه)                  دیده‌ور
سی‌دی (CD)                     لوح فشرده
دی‌وی‌دی (DVD)             لوح فرافشرده
بارکد                                              شناسه کالا
کافی‌شاپ                                قهوه‌خانه، چایخانه
حبس                                            زندان
محبوس                                    زندانی
حزم                                                دوراندیشی
حازم                                              دوراندیش
حزین                                             افسرده
حسد                                             رشک
حقارت                                       کوچکی، فرومایگی
حقیر                                            کوچک، فرومایه
حق‌الزحمه                            دستمزد
حق‌العمل                                  کارمزد
حقه                                          نیرنگ
حیله                                              نیرنگ
حقیقتاً                                        به درستی
حکایت                                        سرگذشت، داستان
حکیم                                            فرزانه، دانا
حکما                                           فرزانگان، دانایان
حکومت                                    فرمان‌روایی
حلیم                                              بردبار
حمد                                              ستایش، نیایش
حادثه                                    پیش‌آمد، رخ‌داد
حوادث                                پیش‌آمدها، رخ‌دادها
حوصله                                 شکیبایی، بردباری
حیران                                    سرگشته
حیوان                                  جانور
حین                                        هنگام
خارج                                       برون
داخل                                     درون
خسوف                                ماه‌گرفتگی
کسوف                                 خورشید گرفتگی
خلف                                       نیک، شایسته
خیاط                                      دوزنده
خیانت                                  پیمان‌شکنی
دغل                                        نادرست، نیرنگ‌باز
دفن                                          خاک‌سپاری
دفینه                                    گنجنیه
دلال                                       میانجی
دقیق                                     باریک‌بین
شرب                                      آشامیدن
آب شرب                           آب آشامیدنی