واژگان فارسی را به کار گيريم

 

 

تتمه = به جا مانده [مانده‏ ی  حساب]

 

تثليث = سه‏ گانه/ سه‏ گانگی

 

تجّار = بازرگان‏ ها                          

 

تجارت = بازرگانی / داد و ستد

 

تجانس = هم‏جنس                                    

 

تجاهر = آشکار کردن

 

تجربه = آزموده / آزمودن                

 

تجسس = پژوهيدن/ واکاوی/ پنهانی جُستن

 

تجلی = نموداری / پيدايی/ هويدا شدن                    

 

تجسم = کالبد گرفتن

 

ترم = نيم‏سال                              

 

تست = آزمايش/ آزمودن

 

تيم = گروه                                  

 

ثابت = پايدار

 

ثالث = سومين / سوم کَس                          

 

ثاقب = فروزان/ درخشان

 

ثامن = هشتم                               

 

ثانوی = دومين

 

ثانی = دوم                                  

 

ثبت = قرار دادن / برقرار و پا بر جا / يادداشت کردن / نوشتن

 

ثبات = قرار گرفتن /  استوار نمودن               

 

جاذبه = ربايش / کشش

 

جاعل = باز سازنده

 

جامع = فراهم آورنده / گرد آورنده / مسجد آدينه       

 

جبر = ناچاري / ناگزيری

 

جبران = برابر کردن                                   

 

حاجت = نياز

 

حادت = پديده / رويداد                               

 

حاشا = هرگز / مبادا

 

حاشيه = کناره / کرانه                                 

 

حُر = آزاده / آزادمرد

 

حرام = ناروا / ناشايست                             

 

حرص = آز

 

حُزن = اندوه                                             

 

خاتم = پايان [در حالت نام= انگشتر]

 

خادم = چاکر / پيش‏کار                               

 

خاشع = فروتن

 

خاص = ويژه                                             

 

خط ريلي = راه آهن

 

دارالحُزن = سرای اندوه                              

 

دافعه = راندن

 

دجّال = فريب دهنده                                            

 

رابط = ميان / پيوندگاه

 

رابطه = پيوند / بستگی                                 

 

راحت = آسايش / آسودگی

 

راندوم = ناگهاني- اتفاقی                             

 

رزاق = روزي‏رسان

 

زاپاس = جايگزين                                     

 

زاويه = گوشه / کُنج

 

زاهد = پارسا                                             

 

زباله = خاشاک / خاک‏روبه

 

ژورناليست = روزنامه‏نرويس/ روزنامهر‏نگار

 

سابق = پيش‏تر / پيشين

 

سابقه = پيش از اين / پيش ‏کرد                    

 

ساحت = پيرامون / آستان / درگاه

 

ساحر = جادوگر                                         

 

سادات = مهتران / بزرگان

 

ساديسم = دگرآزاری                                   

 

مازوخيسم = خودآزاری

 

سارق = دزد                                                        

 

ساطع = درخشنده

 

سمينار = همايش                                       

 

شائبه = دو دلی

 

شاخص = برآمده / برتر                              

 

شارح = بيانگر

 

شاعر = سراينده / چکامه‏ سرا                       

 

شافي = شفابخش                                     

 

شاق = دشوار

 

صابر = شکيبا                                            

 

صاحب = دارنده

 

صالح = درستکار / نيک‏رفتار                        

 

صامت = بي‏صدا / خاموش

 

صانع = سازنده / آفريننده                            

 

ضابط = نگاهدارنده

 

ضارب = زننده / تپنده                                 

 

ضاله = گم‏گشته

 

ضايع = تباه                                                        

 

ضايعه = تباه شده