واژگان برابر فارسی

  • پرینت

 

سوژه = موضوع / نهاده

بالاخره = سرانجام / باری

اوترماتیک = خودکار

امت = پیروان / پس روان

امتیاز = برتری / برتری داشتن / پروانه ( بهره‌برداری / چاپ / انتشار )

امداد = یاری / یاری کردن / یاری دادن / کمک

امضاء = دستینه

اول = امید / آرزو

املاح = نمک‌ها

ملک = دارایی

املاک = دارایی‌ها

مَلَک = فرشته

امم = پیروان / گروه‌ها

امنا ( جمع امین ) = زنهار داران / استواران / کسانی که به آنان اعتماد کنند

اموال = خواسته‌ها / دارایی‌ها

امنیت = ایمن شدن / در امان بودن / بی‌بیم شدن

اموات ( جمع میت ) = مردگان / درگذشتگان اواج ( جمع موج ) خیزاب‌ّا / کوهه‌ها

امیال ( جمع میل‌ها ) = خواهش‌ها / کام‌ها

انابت = بازگشتن به سوی خدا / توبه کردن / وشیمانی / توبه

انبساط = باز شدن / گسترده شدن / پهناور گردیدن

انتخاب = برگزیدن ( چیزی یا کسی برای کاری )

انتساب = پیوستگی / پراکنده شدن

انتصاب = گماردن / گماشتم

انتظار = چشم به راه بودن / چشم داشتن / چشم داشت