خوشا به حال مردم تبريز


ايران وطن من جاودان ماني ، تو چشم و چراغ روزگــاراني          ســرزميــن قـــهرمــاناني ، مهـــد شــــيران و دليـــراني

ادامه مطلب...

معاهدات ننگين گلستان و ترکمانچاي بايد در گورستان تاريخ دفن شوند

اخيرا شعر بسيار زيبا و دل انگيزي ليکن سوزناک از يک شاعر ايراني آذربايجاني مقيم آران، به نام عبدل جعفراوف شاماخي، شاعر جمهوري آذربايجان به دستم رسيد که در آران به دنيا آمده و گويا تبريز و تهران و ديگر شهرهاي ايران را نديده و از اينکه اجدادش دويست سال پيش از ميهن اصلي خود  ايران جدا شده اند، حسرت ميخورد و آرزو دارد که روزي با الحاق مجدد آن خطه زرخيز غيرتمند به ايران، او نيز به آغوش خواهران و برادران ايراني خود بازگردد...

ادامه مطلب...