شام عاشورا

امشب ای ماه، بر این عرصه چه‌ها می‌بینی؟
غرقه در خون، تن مردان خدا می‌بینی

ادامه مطلب...

کوهها باهمند و تنهایند - بخش چهارم

عجیب این است که بیشتر منتقدان علت خشک شدن دریاچه ـ و در واقع نمک‌زار ارومیه ـ را بستن سد بر رودخانه‌ها و حفر چاه عمیق دانسته‌اند که من با اینکه با چاه عمیق در حکم کارد و پنیر هستم، اینجا تنها موردی است که ناچارم از آن دفاع کنم.

ادامه مطلب...

علت دوام و بقای بعضی اشعار

سخن گفتن در باب علت دوام برخی آثار و عمر زودگذر پاره‌ای دیگر البته کاری دقیق و دشوار است بخصوص اگر بخواهیم ازنظر فلسفه و زیباشناسی و نقد ادبی بدین نکته توجه کنیم. بعلاوه محتاج فرصتی بیشتر است تا بتوان در این زمینه بهتر اندیشید. آنچه اینک به عرض می‌رسد به منزلۀ اشاره‌ای است و طرح موضوعی با احتراز از ذکر آراء گوناگون سخن‌سنجان. بدین ترتیب بدیهی است حق مطلب را نمی‌توان ادا کرد.

ادامه مطلب...

گفت وگو با چند شاعر معاصر درباره نقش شعر در روان درمانی

اشاره: «مطالعه موردی تأثیر شعر در روان درمانی»، از سلسله پژوهش های میدانی خانم طاهره خدیری، شاعره معاصر و دانشجوی ارشد رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی رودهن اســت که آن را به عنوان پایان نامه خود در تکمیــل دوره کارشناسی اش در رشته مشاوره تدارک دیده و به کتابخانه علی بن موسی الرضا (ع) تقدیم کرده است....

ادامه مطلب...