بهار...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

براید فروغ درخشنده روز

ز پامیر تا کوهسار دروز

جهان گسترد عطر این بوستان

ز قفقاز تا ژرف هندوستان

به هر جا که خفته از ایران نیا

از آلبانیا تا در آلبانیآ

ز گلهای خونین و مشکین نفس

به مرغان معصوم کنج قفس

شما را رخ سال نو شاد باد

دل از رنج و اندوه آزاد باد

ز گردنده گردون شما را به چهر

ببارد گُهر بار باران مهر

بهار طبیعت بُوَد دلنشین

بهشتیست نوروز ایران زمین...