جشن سده در شعر بزرگان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

‏اشاره شاهنامه‌ فردوسی به کشف آتش و ‎جشن سده:

 

بر آمد به سنگ گران سنگ خرد

هم آن و هم این سنگ گردید خرد

 

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

 

که او را فروغی چنین هدیه داد

همین ‎آتش آن گاه قبله نهاد

 «فردوسی بزرگ»

 

‏از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه

‎سده فرخ روز، دهم بهمن ماه

«فرخی سیستانی»