زبان ترکي و آذربايجان

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ماهنامه خواندنی – شماره 79 – دی و بهمن ماه 92
دکتر محمد علی سجادیه
خيزش هم ميهنان بحريني براي سرنگوني حکومت زاده ي استعمار بر اين گله جزيره ( مجمع الجزاير ) به سومين سالگرد آن نزديک ميگردد . 14 فوريه 2011 ( 15 بهمن )9138 آغازين روز اين خيزش همگاني در بحرين جزيرهاي است که از پشتيباني سه جانبهي مردم بحرين کرانهاي ( قطيف و احسا يا به اصطلاح اشغالگران سعودي ، استان شرقيه ) نيز برخوردار ميباشد .
سه سال تمام است که شهرها و مناطق گوناگون بحرين ، شاهد حضور پرشمار نيروهاي اقليتي و خودروهاي زرهي نظاميان عربستان سعودي و عوامل شيخ غاصب از يک سو و با اعتراضها و تظاهرات روزانه ي مردمي از سوي ديگر ميباشد . در اين ميان رژيم غاصب آل خليفه از بالگرد نيز براي شليک گلوله هاي حاوي گازهاي سمي به ميان تظاهر کنندگان و نيز خانه هاي مردم بهره ميگيرد. شدت اين يورشها به خانه هاي مردم به حدي است که اهالي خانه هاي مورد يورش بالگردها ناچار از ترک خانه ها ميشوند . اثر اين گازهاي سمي حتا تا 24 ساعت نيز باقي ميماند و ساکنان نميتوانند در اين مدت به خانه هاي خود بازگردند .
براي جلوگيري از آشکار شدن جنايات عوامل شيخ غاصب و مزدوران سعودي به گونه ي سازمان يافته ، خبرنگاران و کوشندگان حقوق بشر را که در پي مستند سازي جنايتها عليه مردم بحرين اند ، مورد هدف قرار ميدهند . بدين سان ، تا کنون افراد بسياري از جمله احمد ال فردان را به اتهام عکس برداري از تظاهرات بازداشت کرده اند . وي را که به شدت از سوي ماموران شيخ غاصب و آل سعود کتک خورده بود ، به جاي زندان به ناچار به بيمارستان وزارت کشور منتقل کردند .
هم چنين مزدوران مزبور خبرنگار ديگري به نام جعفر مرهون را نيز به همين جرم بازداشت کردند . هم اکنون شمار زندانيان تظاهرات خياباني، پزشکان به جرم درمان زخميها ، عکاسان ، مستند سازان ، خبرنگاران ، معلمان و ... به چند هزار نفر ميرسد .
اما در اين ميان سکوت مراجع ديني در درون ايران ، بسيار تامل برانگير است . از سوي ديگر هيچ گونه امکاني براي تجمع هاي مردمي براي پشتيباني و ابراز همبستگي با هم ميهنان بحريني داده نميشود تا جهانيان با حقانيت مبارزه ي مردم بحرين پيش از پيش آشنا گردند .
دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي، وظيفه ي دفاع از مردم بحرين را از سوي مردم ايران به عهده دارد و مراجع نيز وظيفه ي دفاع مذهبي از مردم بحرين از سوي مردم ايران را به عهده دارند .
مساله بحرين ( استان چهاردهم روزگار نه چندان دور ) مساله اي کوچک نيست که اين گونه دستگاه هاي مسئول و مراجع ديني از کنار آن ميگذرند ، به ويژه آن که امروزه اين سرزمين ايراني نشين مانند سرزمين ايراني نشين بحرين کرانه اي ( احسا و قطيف ) نيز به اشغال نيروهاي حکومت اهريمني عربستان سعودي در آمده است .
حکومت کره جنوبي ، مقادير زيادي گازهاي کشنده به شيخ غاصب بحرين فروخته است تا در سرکوب مردم به کار گرفته شود . تا کنون در اثر کاربرد گاز سمي ساخت کره جنوبي ، بسياري از همخانمانان بحريني ما جان خود را از دست دادهاند . البته از ياد نبريم که کره ي جنوبي به ظاهر جز امضاء کنندگان پرتکل 2591 ژنو درباره منبع استفاده از گازهاي خفه کننده سمي و ساير گازها و وسايل باکتريايي ميباشد .
از سوي ديگر شيخ غاصب بحرين در پي آن است تا با اجير کردن 5 هزار سوداني و دادن تابعيت ، از آنان براي سرکوب هرچه بيشتر مردم بهره گيرد .
امروزه اين بحث اساسي وجود دارد که زبان مردم آذربايجان چيست؟ و آيا زبان ترکي که امروز زبان غالب اين منطقه ميباشد. جنبه بيگانه دارد يا خير! اگر دقت کنيم در آذربايجان امروز زبان کُردي و بعضي از لهجه هاي مانده از فارسي مثل گويش گرينگان و يا لهجه هاي تاتي به خصوص در منطقه اران (آذربايجان آن سوي مرز) وجود دارد. اقليتهاي کوچکي هم به زبانهاي آسوري و کلداني و ارمني تکلم ميکنند، ولي زبان غالب مردم ترکي است که تفاوتهاي بسياري با ترکي عثماني (ترکي امروز ترکيه) دارد. اگرچه بسياري زبان شناسان براساس تئوريهاي خود اين زبان را از ريشه اورالي آلتائي ميدانند ولي حقيقت اين است که همين نظريه مورد قبول همگان نيست و بعضي زبان شناسان آن را زبان نوسترانيک (متعلق به ما) حساب ميکنند و اين امر به علت کلمات کليدي و دستور زبان خاص ترکي ميباشد که به زبانهاي اروپايي شباهت دارد.
در اين جا ذکر چند نکته لازم است. اولا زبان شناسان از يک فرمول نامشخصي استفاده ميکنند که قابل انتقاد ميباشد. براي اين که يک زبان تنها با لغات و گرامر مشخص نميشود بلکه بايد ادبيات و ضرب المثلهاي آن زبان را هم در نظر گرفت. حالا اگر توجه کنيم در مورد زبان ترکي آذري نکات بسيار وجود دارد مثلا 2 کلمه کليدي پدر و مادر در ترکي قديم به شکل قانگ و اوگ بوده است و در ترکيه جديد به آتا و آنا تبديل شده به طوري که کلمات مزبور را هيچ کدام از اهالي آذربايجان و حتي ترکيه نميدانند بسياري از حروف در ترکي قديم در مقايسه با ترکي امروز وجود نداشته براي مثال حرفهاي و – ش – هـ و... به هيچ عنوان کاربرد نداشته اند.
چنانچه آقاي اسماعيل هادي در کتاب لغات نامه جامعه به نام ديلدنيز اشاره کرد، براي مثال در مورد حرف ميم مينويسد کلمه ترکي اصيل که با ميم شروع شود جز چند کلمه تقليدي وجود ندارد. ليکن وقتي کلمه باب آغاز شود و بلافاصله بعد از آن بن کلمه (نه در پسوند) حاوي صامت خيشومي(دماغي nasal: مثل م (ن) باشند در اغلب زبانهاي ترکي ب>م ميگردد. بن> من – بونجوق > منجوق و...
در حالي که همين نويسنده تعداد زيادي واژههاي فارسي را که با م شروع شده اند و يا ش از ريشه ترکي دانسته است مثلا واژه شاد، شبيخون، شتاب، منجلاب، من واحد وزن و غيره را که همگان ميدانيم اين واژگان فارسي اصيل هستند.
دوم: ضرب المثلهاي آذربايجان عموماً همان است که در فارسي به کار ميرود، حتما مجله دانشکده ادبيات تبريز مقالات بي شماري در اين باره داشته است.
سوم: ادبيات آذربايجان کلا با ساير مناطق ايران يکي ست براي مثال استاد شهريار خود را شاگرد مکتب حافظ ميداند و در ساير شعراي آذربايجان هم اين مساله حس ميشود و حتي بعضي از شعراي آذربايجان در شعر فارسي از نوادر بوده اند براي مثال نظامي گنجوي، صائب تبريزي،...
چهارم: اشاره ميشود که زبان اصلي آذربايجان چنانچه شادروان احمد کسروي تبريزي اشاره کرده و به اثبات رسانده اند و گروهي از محققين آذربايجان مثل يحيي ذکاء دنباله آن را گرفتهاند زبان مشتق از پهلوي بوده است که به زبان فارسي امروز شباهت دارد.
پنجم: اگر دقت کنيم زبان ترکي امروز ماحصل تلاقي زبان توراني (سکائي قديم) که هم ريشه فارسي باستان بوده و زبانهاي اورالي آلتائي عاملي شد که قابل بحث است.
اين زبان را آذري ميگويند که با ترکي آذري فرق دارد .