زیارت نامه ی حکیم فردوسی توسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به ‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌‌‌‌ خداوند جان و خرد

درودی به بوی خوش آشنایی، به پیشگاه تو ای سپنتا انسان نیکو‌سرشت، حکیم فردوسی تو‌‌‌سی!

درودی به بوی خوش آشنایی، به پیشگاه تو ای نامیرایِ ا‌مرد‌‌‌‌‌اد که  "تخم‌‌‌‌‌‌ سخن را" پراکنده‌ای!

درودی چو بوی خوش آشنایی،  برای سپاس‌ و ارج‌گزاری برای "بسی رنج در این سال‌ِ سی" و زنده کردن ایران و ایرانی "بدین پارسی".

بر درگاهت ایستاده‌ایم و به خاک‌پایت برای زیارت آمده‌ایم؛

ما نیز چون تو ای ابرمرد ایران‌زمین ، دل در گرو عشق میهن داریم؛

پروانه ده که بر خاکت بوسه زنیم و سر بر آستان بلندت ساییم؛

و گرچه دستان‌مان خالی است، زیرا پیش‌کشی در خور تو در جهان نیست که به پایت ریزیم؛ بر ما منت گذار و اجازت ده تا این نیم‌رج را به عنوان زاد زیارت آستان مقدست با خود برداریم:" چو ایران نباشد، تن من مباد "