آموزه های نوروز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استاد دکتر حکمت اله ملاصالحی

 

نوروز همچنان مدرسه ای است بس عظیم و بس فراخ و درهایش برای آموختن و تمرین آداب و آدب درست زیستن، عشق به پاکیزگی و زیبایی و نظم و هماهنگی و وفاق و همدلی و همبستگی اجتماعی به روی همه گشوده است؛ البته به شرط آنکه شایستگی ورود به آن را یافته و داشته باشیم.

جامعه ای که جانش به زیبایی، به پاکیزگی، به نظم، به قانونمندی، به امانتداری، به عدالت ورزی و انصاف ورزی و قناعت و مناعت آراسته است همه روزش نوروز است و در آشتی و همدلی با خویش و با جهان.