در بافت تاریخی شیراز دقیقاً چه می گذرد؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در بافت تاریخی شیراز دقیقاً چه می گذرد؟

چالش های طرح توسعه بین الحرمین

گزارش روزنامه همدلی

۷ اسفند ماه ۱۴۰۰

از طرح تخریب 57 هکتاری

بافت تاریخی شیراز