وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 برگرفته از روزنامه پیام ما ـ 28 بهمن ماه ۱۴۰۰

نامه سرگشاده یک معمار به ضرغامی

درباره تخریب بافت تاریخی شیراز