تاریخ چاپ در متون قدیم ایرانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عجایب نامه

 

آنگونه که گفته شده صنعت چاپ در اروپا در زمان گوتنبرگ و حدود پنج قرن پیش اختراع گردیده است، اما برخی معتقدند این صنعت در چین و بسیار قبل تر‌ از اروپا وجود داشته است. در اسناد مغولی نیز ظاهرا از چاپ کتاب سخنی رفته است.

در کتاب عجایب نامه محمد ابن محمود همدانی به زبان فارسی که حدود هشتصد سال پیش نگاشته شده  ذکری از چاپ رفته است که می نماید این فنون در زمان های باستان وجود داشته است، اما در عهد نویسنده از میان رفته است.

محمد بن محمود همدانی می نویسد: "...بعضی حرفه ها ظاهر است، اما برخی از میان رفته است چنان که مصحف های کوفی (قرآن هایی به خط کوفی) که نبشته اند و حروف ها و اشکال ها کرده اند که به عمری یک ورق از آن کاتبان نمی توانند بنویسند چنان حروف ها شبیه هستند و کاف ها و صادها همه شبیه هستند که اگر صد بینی همه به یک نسق باشند (به یک اندازه هستند) و کسی نمی داند این کتاب ها را چگونه نوشته اند مگر این که آن حروف قالب داشته باشند..."

برگرفته از عجایب نامه- ص ۱۲۶