دیدی نو بر حیات ملی

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آن دسته از سامان ها(هنداد)های فکری که در آن همه چیز بر پایه ی «سود و زیان فرد» مورد سنجش قرار می گیرد، نمی تواند پایه های لازم برای توجیه زندگی و ویژگی های حیات ملی را به دست دهد.

برای بهره مندی از یک هنداد(نظام / سامان) توجیهی برای بیان احساس ها و عاطفه ها نسبت به سرزمین، هم میهنان و سرگذشت و سرنوشت آنان، باید قالب های موجود را در هم شکست و خود را از اسارت(سامان / هنداد)های توجیهی نامناسبی که بر ما تحمیل شده اند، رهانید.

در این راستا، باید با نگرش از افقی دیگر به ماجراهای جهان نگرید و فراتر رفت، از آن چه در پناه تبلیغاتِ پی گیر و همه جانبه، قصد تحمیل آن را بر ما دارند.

در پناه این دیدگاه، می توان مسایل را بهتر و ساده تر بررسی کرد. چنان که با دریافت های عاطفیِ ما نیز هم آهنگ بوده و رنج و دلهره ی پوچی و بیهودگی را به دنبال نداشته باشد.

این دیدگاه، بنیاد مناسبی برای همه کسانی است که بر پایه ی یک ویژگی طبیعی با ملت خود احساس پیوند می کنند و به گونه ای ژرف بدان می اندیشند. در این جا بر خلاف بسیاری از گفته ها میهن پرستی چونان چشم اندازی زیبا و دلپذیر ترسیم نمی شود که می بایست از دور به آن نگریست و پس از مدتی که از تماشای آن سیر شد و از کنار آن گذشت؛ بلکه در این جا، به درون مرزهای ناشناخته روان انسان های وابسته به ملت رسوخ می شود و از منظری دیگر به ملت و میهن و... نگاه می شود.

این نگرش در پی ستیز با اندیشه ای نیست. این نگرش برای مخالفت با اثبات نیست؛ بلکه نشان دهنده ی جلوه ای از زندگی ملی است. بدون تردید این زندگیِ فراگیر را می توان از دیدگاه دیگر و یا به هزاران گونه، شناخته و توجیه کرد.

این نگرش نوعی از شناخت زندگی ملی است. زندگی ما تنها در قالب این زندگی، قابل شناخت و بررسی است. پس این راه، راه زندگی ملت ما، هر یک از ما و همه ی ما می باشد.