دیدی نو بر حیات ملی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آن دسته از سامان ها(هنداد)های فکری که در آن همه چیز بر پایه ی «سود و زیان فرد» مورد سنجش قرار می گیرد، نمی تواند پایه های لازم برای توجیه زندگی و ویژگی های حیات ملی را به دست دهد.

برای بهره مندی از یک هنداد(نظام / سامان) توجیهی برای بیان احساس ها و عاطفه ها نسبت به سرزمین، هم میهنان و سرگذشت و سرنوشت آنان، باید قالب های موجود را در هم شکست و خود را از اسارت(سامان / هنداد)های توجیهی نامناسبی که بر ما تحمیل شده اند، رهانید.

در این راستا، باید با نگرش از افقی دیگر به ماجراهای جهان نگرید و فراتر رفت، از آن چه در پناه تبلیغاتِ پی گیر و همه جانبه، قصد تحمیل آن را بر ما دارند.

در پناه این دیدگاه، می توان مسایل را بهتر و ساده تر بررسی کرد. چنان که با دریافت های عاطفیِ ما نیز هم آهنگ بوده و رنج و دلهره ی پوچی و بیهودگی را به دنبال نداشته باشد.

این دیدگاه، بنیاد مناسبی برای همه کسانی است که بر پایه ی یک ویژگی طبیعی با ملت خود احساس پیوند می کنند و به گونه ای ژرف بدان می اندیشند. در این جا بر خلاف بسیاری از گفته ها میهن پرستی چونان چشم اندازی زیبا و دلپذیر ترسیم نمی شود که می بایست از دور به آن نگریست و پس از مدتی که از تماشای آن سیر شد و از کنار آن گذشت؛ بلکه در این جا، به درون مرزهای ناشناخته روان انسان های وابسته به ملت رسوخ می شود و از منظری دیگر به ملت و میهن و... نگاه می شود.

این نگرش در پی ستیز با اندیشه ای نیست. این نگرش برای مخالفت با اثبات نیست؛ بلکه نشان دهنده ی جلوه ای از زندگی ملی است. بدون تردید این زندگیِ فراگیر را می توان از دیدگاه دیگر و یا به هزاران گونه، شناخته و توجیه کرد.

این نگرش نوعی از شناخت زندگی ملی است. زندگی ما تنها در قالب این زندگی، قابل شناخت و بررسی است. پس این راه، راه زندگی ملت ما، هر یک از ما و همه ی ما می باشد.