۵۰ درصد دریای مازندران ( کاسپیان )

هوشنگ طالع

پس از ثبت جزیره‌های تنب‌بزرگ،  تنب‌کوچک و بوموسی ، برای جلوگیری از تضییع حقوق تاریخی ملت ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) ، پنجاه در صد این دریا که بر پایه‌ی ۴ قرارداد معتبر و قانونی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ (میان ایران و شوروی) و قراردادهای مینسک و آلماتی ( میان میراث‌خواران اتحاد شوروی ) ، متعلق به ایران است،  به ثبت قانونی به نام دولت  برسد !

چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱