ايرانيان: برابر اين جنايت، فرياد خود را رساتر كنيد جعل تاريخ با جغرافيا

خليج‌فارس از هزاران سال پيش، نه توسط ايرانيان، بلكه توسط ملت‌هايي كه با ايرانيان مراوده داشته‌اند، از جمله يونانيان، درياي جنوب ايران يا پرشياي قديم خوانده شده است و در نقشه‌هاي باستاني از جمله از قول هرودوت و گزنفون به اين دريا Sinus persicus (درياي پارس) اطلاق مي‌شده است. ....

نقشه ‎ي خليج فارس

خليج‌فارس از همان زمان هم راه ارتباطي شرق به غرب بود. بزر‌گ‌راه شاهي كه شوش را به آسياي كوچك مي‌پيوست و از شوش نيز به خليج‌فارس وصل مي‌شد، كمابيش 2650 كيلومتر بود......ايراني‌ها پيش از هخامنشيان مي‌كوشيدند تا خليج فارس را مكاني امن و آرام نگاه دارند. امنيت خليج فارس براي بازرگانان حياتي بود.