نقشه ‎ي خليج فارس

 

اردشير خداداديان دكتراي تاريخ باستان دانشگاه شهيد بهشتي]ملي[، درباره‌ي امنيت خليج فارس مي‌گويد: «از زمان هخامنشيان كشتي‌راني در درياي پارس وجود داشت. خليج‌فارس از همان زمان هم راه ارتباطي شرق به غرب بود. بزر‌گ‌راه شاهي كه شوش را به آسياي كوچك مي‌پيوست و از شوش نيز به خليج‌فارس وصل مي‌شد، كمابيش 2650 كيلومتر بود.
خداداديان اهميت امنيت درياي پارس براي داريوش را چنين توصيف مي‌كند.«داريوش، اسكيلاكس اهل كاريز را مامور كرد تا خليج‌فارس و اقيانوس هند تا درياي آفريقا را درنوردد و نقشه‌ي خليج فارس را تهيه كند. همه گمان مي‌كنند كه داريوش اين نقشه را براي لشگر كشي‌هايش مي‌خواسته است. اما اين نقشه‌ها، بيشتر براي استفاده‌ي بازرگا ني بود.
اين نقشه‌ها تهيه شد تا نيرويي براي امنيت، در درياي پارس مستقر شده و امنيت و آرامش در راه‌هاي دريايي خليج فارس را حفظ كند. آن‌ها يا در سواحل دريا مستقر مي‌شدند يا با كشتي و قايق، مدت‌ها در دريا به سر مي‌بردند.»