خليج فارس محسن محمودي ( آ زاد قلم )

  • پرینت

 

خليج فارس

محسن محمودي ( آ زاد قلم )

اي آب نيلگون و گهر بار كشورم
اي آخرين پنا هم و مأ وا و سنگرم
امواج تو تلاطم عشق است دردلم
اي عشق پر تلاطم و موج شناورم
ما خون خويش دردل جام تو كرده ايم
تا شهدعشق جمله بريزي به ساغرم
صد جان فداي شوكت نام تو گشته است
اي جان فداي همت يار دلاورم
آواز عاشقانه بخوان اي خليج عشق
اين جمله بود ذكر شهيدان لشكرم

آنا ن كه خون خويش به كام توكرده اند
حكم خليج فارس به نام تو كرده اند

از آن زمان كه نقشه ايران كشيده شد
نام ونشان كشورشيران كشيده شد
هر قطعه را فضايي و نامي نهاده اند
نقش توهم خليج د ليران كشيده شد
شكل ترا به گونه ي يك تاج بسته اند
تاج وطن زحكمت پيران كشيده شد
اين قطعه هم بنام وطن شد خليج فارس
اين نقشه ها به حكم اميران كشيده شد
گلبا نگ عشق از دل ميهن ترانه زد
فرياد شوق از دل ايران كشيده شد

آنان كه خون خويش به كام توكرده اند
حكم خليج فارس به نام تو كرده اند

يا ران نظر كنيد بر اين آب نيلگون
كزخون عاشقان وطن گشته غرق خون
امواج بي امان كه بپيچد درون آب
هر موج سهمگين كه بر آيد ز اندرون
فرياد موج هاي بلند خليج عشق
آن غرشي كه مي جهد ازقلب آن برون
آ ن نعره هاي محكم مردان سينه چا ك
فرياد داد خواهي عاشقا ن بيستون
پيچد در آسمان همه يك سو و يك صد ا
چون ضربتي كه دولت دشمن كند نگون

آنان كه خون خويش به كام تو كرده اند
حكم خليج فارس به نام تو كرده اند

مردان كشورم همه در راه اين وطن
از جسم خود گذ شته وازجان خويشتن
در راه اعتلاي چنين خاك لاله گون
صد جان فدا نموده به پيكار تن به تن
از خاك پاك ميهن وآب خليج فارس
كوتا ه شده دو دست طمع كاراهرمن
تا مرد جنگ باشد و ياران جان به كف
پيروز و جاودانه بماند سراي من
سركن سرود عشق كه ماند به ياد گار
ازعاشقان ترانه و ازشاعران سخن

آنان كه خون خويش به كام تو كرده اند
حكم خليج فارس به نام تو كرده اند

دوشيزه گان ما همه هشيار و بي قرار
مانند مرد جنگ به ميدان كاروزار
از حان خود گذشته وبا عشق اين ديار
يورش برند برسردشمن عقاب وار
هم چون طناب داربه پيچند وقت جنگ
حلقوم دشمنان به دو گيسوي تابدار
نازم بر اين وطن كه زنا نش ز اقتدار
جان مي دهند درره ميهن به افتخار
خواندم سرودعشق به نام خليج فارس
با آن ترانه اي كه بماند به يادگار

آنان كه خون خويش به كام تو كرده اند
حكم خليج فارس به نام تو كر ده اند

امشب بخوان كه كشورجانان سراي ما ست
اين دشت لاله گون خراسان سراي ما ست
آن رود پر تلاطم و اين خاك پر گهر
كارون پرصلا بت وكرمان سراي ما ست
از سرزمين رستم و دريا چه خزر
تاخاك سرخ بانه و مهران سراي ما ست
از كوه بيستون و دماوند پر غرور
تا خطه سهند و سپاها ن سراي ما ست
مجموع اين وطن همه يك خانه بيش نيست
امشب بخوان كه خانه ايران سراي ما ست

آنان كه خون خويش به كام تو كرده اند
حكم خليج فارس به نام تو كرده اند

اي دل بخوان ترانه به نام خليج فارس
گلبا نگ عاشقانه به نام خليج فارس
سركن سرود عشق و بزن ساز عاشقي
با چنگ و با چغانه به نام خليج فارس
ما دل سپرده ايم بر اين آب نيلگون
اين لولوي زمانه به نام خليج فارس
سر مي دهيم وبر كف دشمن نمي دهيم
اين جام بي كرانه به نام خليج فارس
اي د ل بخوان چو شاعر آزاد اين وطن
اشعار جاودانه به نام خليج فارس

آنان كه خون خويش به كام تو كرده اند
حكم خليج فارس به نام تو كرده اند