انتشار کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن»

 

 

کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن»
نوشتۀ: محمد رسولی
قیمت: 15هزارتومان
نشر سمرقند: 02188314612

به تازگی کتابی حقوقی - سیاسی تحت عنوان « مبانی حقوق عمومی در ایران کهن » روانۀ بازار آثار حقوقی شده است.

با تورق آن و سپس با مطالعه ی این کتاب بر شگفتی انسان که همراه با حس غرور ملی برای هر ایرانی است در آدمی بیشتر می شود .

در توضیح مطلب بالا باید یادآور شد که : رشته حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی به چند گرایش تقسیم می شود که یکی از آنها « حقوق عمومی » می باشد .
حقوق عمومی در واقع شاخه ای از حقوق است که به پدیده های سیاسی جامعه می پردازد . در واقع در این رشته پدیده ها و مسائل سیاسی از منظر حقوقی بررسی می شود . برای توضیح بیشتر در این شاخه از علم به انواع حکومت ها ، دولت ها ، و مسائلی از قبیل : نهاد قانونگذاری ، حقوق اساسی ، حاکمیت ، حکمرانی ، حقوق شهروندی ، تابعیت ، سرزمین‌ ، کشور ،  قدرت سیاسی و مشروعیت آن و نهادهای کنترل کننده ی قدرت و جامعه ی سیاسی پرداخته می شود .

اما نکته حائز اهمیت آن است که : جوان بودن این رشته مطرح است . یعنی یکی از جوانترین رشته های حقوق را حقوق عمومی می دانند . به گونه ای که می گویند در ایران عمر آن  نهایتا از نهضت مشروطیت به بعد می باشد و در اروپا نیز تقریبا در همین حدود. به گونه ای هم درست می گویند .

اما نویسنده این کتاب ( محمد رسولی ، که خود از حقوقدانان و پژوهشگر مسائل تاریخی می باشد ) در کمال شگفتی مدعی شده که مفاهیم حقوق عمومی ، در ایران عهد کهن ( توجه داشته باشید ایران عهد کهن نه باستان !‌ ) یعنی در زمانی نزدیک به چند هزار سال پیش در ایران وجود داشته است و جالب تر آنکه پس از مطالعۀ کتاب خواننده متقاعد می شود که فرضیه ی آقای رسولی درست می باشد .

آنگاه به آدمی یک حس غرور بابت ایرانی بودن دست می دهد . در عین حال این کنجکاوی پدید می آید که آن نیاکان ما چگونه چنین جامعه ی سیاسی پیشرفته ای داشته اند که همه ی مفاهیم حقوق عمومی که امروزه در حکومت های پیشرفته وجود دارد در جامعه ی سیاسی ایران آن روزگار کهن در حدود پنج – شش یا حتی هفت هزار سال پیش از زایش مسیح (ع) وجود داشته است !
کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن دارای 16 گفتار با عناوین : سرآغاز ، اسناد بازمانده از ایران کهن ، تعریف حقوق عمومی ، دولت ، حاکمیت ، کشور ، سرزمین ، ملت ، حکمرانی  مشروعیت قدرت سیاسی و ... حقوق شهروندی در ایران عهد کهن وجود قانون و قانون اساسی در ایران کهن می باشد .
با مطالعه ی این کتاب دریافته می شود که برخی از ابیات کتاب های قدیمی مثل شاهنامه و یا برخی اشارات در كٌتبی مثل ریگ ودا ، اوستا و سایر متون کهن ریشه در یک واقعیات مهمی دارد . با مطالعه ی کتاب مذکور پی برده می شود که اولین منشور حقوق بشر در حدود چهار هزار سال پیش توسط منوچهر یکی از پادشاهان سلسله ی پیشدادی نوشته شد و به همگان ابلاغ گردید که دو هزار سال پس از او ، کوروش بزرگ ( هخامنشی ) در پیروی از منوچهر دوباره آن را بازنویسی کرده است .

  *             *            *

کتاب « مبانی حقوق عمومی در ایران کهن » نوشتۀ محمد رسولی توسط نشر سمرقند و به قیمت پانزده هزار تومان نشر یافته است .