معرفي کتاب: قرارداد الجزاير و پي‌آمدهاي آن2

ويرايش نخست اين کتاب، با نام «تجاوز و دفاع (ريشه‌ها و پي‌آمدهاي تجاوز نظامي عراق به ايران)»، در سال 1364 در پاريس(فرانسه) منتشر شد. ويرايش دوم آن، با نام «تجاوز عراق، خيانت خودي، حمايت بيگانه» در تابستان 1380، منتشر گرديد. و اين کتاب،  ويرايش سوم آن است که با نام «قرارداد الجزاير و پي‌آمدهاي آن (تجاوزي که درهم شکسته شد)»، انتشار يافته است....

ادامه مطلب: معرفي کتاب: قرارداد الجزاير و پي‌آمدهاي آن2

زیر مجموعه ها