هسته زردآلو عقل آدم رو زیاد می کنه

  • پرینت

علي اکبر دهخدا / از کتاب چرند و پرند

 

مردي حاشيه خيابان بساط پهن کرده بود زردآلو هر کيلو 2 تومن هسته زردآلو هرکيلو 4 تومن؟

يکي پرسيد: چرا هسته اش از زرد آلو گرونتره؟

فروشنده گفت: چون عقل آدم رو زياد مي کنه.

مرد کمي فکر کردُ گفت: يه کيلو هسته بده خريد و مشغول خوردن که شد با خودش گفت: چه کاري بود زردآلو ميخريدم هم خود زردآلو رو مي خوردم هم هسته شو هم ارزون تر بود.

فتُ همين حرف رو به فروشنده گفت، فروشنده گفت: بله نگفتم عقل آدم رو زياد مي کنه چه زود اثر کرد.