بر سفره ی هفت سین

سیب شود رویتان

سبز شود جانتان

سیر شود کامتان

از کَرَم کردگار

سکه شود کارتان

غم بشود سنجدی

رخت ببندد یواش

پُر زِ حلاوت شود

چون سمنو

غرق حلاوت شود