مَرْ آن روز را «روزِ نو» خواندند

حکیم فردوسی:

 

به جمشید بَر، گوهر اَفشاندند

مَرْ آن روز را «روزِ نو» خواندند

سرِ سالِ نو، هُرمزِ فَرْوَدین

برآسوده از رنجْ تنْ، دل ز کین

چنین جشن فرّخ از آن روزگار

به ما ماند از آن خسروان یادگار