مهر و مهرورزی در اندیشه و فرهنگ ایرانی

 

اسفندگان نگهبان زمین است و از آن جا که زمین زاینده و مهرگستر است، این روز نماد مهر ایرانی و جشنی است برای پاس داشت بانوان که چون زمین زاینده ی زندگی و مهرند!