اسفندگان، روز مهر ايرانی

دکتر هوشنگ طالع

 

اسفندگان يا روز «مهر ايرانی» از جشن‌هاي کهن اين سرزمين است. با توجه به گاه‌شمار امروزين، روز اين جشن برابر است با 29 بهمن‌ماه؛ گرچه در دوران صفويان، آن را در روز 26 بهمن‌ماه برپا می داشتند. شايد امروز هم اگر در همان تاريخ برگزار شود، از ژرفای بيش‌تر تاريخی برخوردار خواهد بود.

سپندارمذ (در زبان اوستايی «سپنت آرميتي» و در زبان پهلوی «سپندارمت» يا «سپندارمذ» و در زبان فارسي «سپندارمذ» يا «اسفندارمذ» يا اسفند، از دو جز تشکيل يافته است که «سپنت» به معناي «ورجـــاوند» است و « آرمــيتی» يا « ارميتی» به معنای انديشه، فداکاری، بردباری، سازگاری و فروتنی است. در زبان پهلوی، معنی آن، «خِرَد کامل» می باشد.

 

ادامه مطلب: اسفندگان، روز مهر ايرانی