زادروز پدر علم نسخه شناسی ایران

  • پرینت

۳۰ فروردین، زادروز محمدتقی دانش پژوه، نویسنده، مصحح، مترجم، نسخه‌پژوه ایرانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و پدر علم نسخه‌شناسی است.