چگونه ممکن است؟!

دکتر محمد مصدق:

چگونه ممکن است خون ایرانی در رگ های کسی جاری باشد و مداخله اجنبی را در کشور تحمل نماید؟