امثال و حکم فارسی - شمس العماره را دید، خانة خودش را خراب کرد!

«شمس العماره را دید، خانة خودش را خراب کرد»! این مثل وقتی به‌کار می‌رود که انسان ساده دل و زیاده خواهی برای چیزی بهتر، آنچه را که دارد از دست بدهد.

ادامه مطلب...

چند حکایت از اسرارالتوحید

ابوسعید ابوالخیر از مشهورترین عرفا و پیران طریقت است که گفته ها و مجالس او فیض بخش مریدان وی و پویندگان طریقت در همه ی ادوار بوده است. محمد بن منور از نوادگان بوسعید کتابی در شرح احوال و اقوال نیای خویش مدون ساخته که به اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، مشهور است. این کتاب از متون فارسی ارزشمند نیمه ی دوم قرن ششم هجری است که هم از جهت نثر فارسی و هم محتوای عرفانی آن حائز اهمیت است.

ادامه مطلب...