حكایات مثنوی به نثر 2

موشی كه مهار شتر را می‌كشید
موشی, مهار شتری را به شوخی به دندان گرفت و به راه افتاد. شتر هم به شوخی به دنبال موش روان شد و با خود گفت: بگذار تا این حیوانك لحظه‌ای خوش باشد, موش مهار را می‌كشید
برگرفته از شورای گسترش زبان و ادب فارسی:

ادامه مطلب...

ضرب المثل موش و گربه‌بازی

موش و گربه بازی، یکی از مثل‌های اجتماعی است که هنوز هم کاربرد فراوان دارد. کاربردش در حوزه‌های گوناگون اجتماعی است و امروزه روز به اعمال افرادی اطلاق می‌شود که با نیرنگ و فریب، زندگی دیگران را به مخاطره می‌اندازند تا سرانجام، بعد از تحمیل رنج و عذاب به طرف مقابل، به مقاصد نهایی خود برسند.

ادامه مطلب...

قصّه‌های شیرین ایرانی مرزبان‌نامه - مار هفت رنگ

مار روزها از لانه‌اش بیرون می‌رفت. این طرف و آن طرف می‌چرخید، شکاری گیر می‌آورد و می‌خورد. بعد گشتی می‌زد. خسته که می‌شد، برمی‌گشت لانه‌اش. گرد می‌شد. گوله می‌شد. سرش را می‌گذاشت روی دُمش. چشم‌هایش را می‌بست.

ادامه مطلب...

قصّه‌های شیرین ایرانی مرزبان‌نامه - آواز بــزغــاله

گرگی بود گرسنه. دنبال غذا می‌گشت. رسید به یک گلّه که روی تپّه می‌چریدند و دنبال هم می‌دویدند. چوپان و سگش هم بودند. چوپان به درختی تکیه کرده بود و نی می‌زد. سگ هم کنارش دراز کشیده بود و گلّه را می‌پایید.

ادامه مطلب...