فکر نان کن که خربزه آب است!

«فکر نان کن که خربزه آب است!» یکی از مثل‌های رایج در زنــدگی امروز ماست و کاربردش زمانی است که دو چیز یا دو کار را با هم مقایسه و به اصطلاح، یکی را از دیگری برتر می‌دانند.

ادامه مطلب...

بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد!

«بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد!» مثلی از امثال بسیار رایج در فرهنگ کوچه و بازار امروز است و کاربردش وقتی است که کسی بخواهد دیگری را با وعدة دور و دراز، از سر وا کند، وعدة دوری که با زبان و الفاظ شیرین و خو‌ش‌آینده توأم است.

ادامه مطلب...

لطایف و ظرایف - 3

آورده اند که در زمان قدیم فرد فقیری با یگانه دخترش در گوشه ای از این جهان هستی زندگی می کرد فقر چنان بر زندگی آن‌ها چنگ انداخته بود که سفره شان از نان خالی بود به هر دری می کوبید در را بسته می دید.

ادامه مطلب...