ضرب‌المثل‌های شیرین فارسی - «ق»

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

قاپ قمار خونه است!
قاتل بپای خود پای دار میره!
قاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشکشت!
قاشق سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه!
قاشق نداری آش بخوری نونتو کج کن بیل کن!
قاطر را گفتند : پدرت کیست؟ گفت : اسب آقادائیمه!
قاطر پیش آهنگ آخرش توبره میشه!
قبا سفید قبا سفیده!
قبای بعد از عید برای گل منار خوبه!
قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری .
قربون برم خدا رو، یک بام و دو هوا رو، اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو!
قربون بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم!
قربون سرت آقا ناشی، خرجم با خودم آقام تو باشی!
قربون چشمهای بادومیت – ننه من بادوم!
قربون چماق دود کشت کاه، بده جوش پیشکشت!
قرض که رسید به صد تومن، هر شب بخور قیمه پلو!
قسمت را باور کنم یا دم خروس را؟!
قسم نخور که باور کردم!
قلم ، دست دشمنه!
قم بید و قنبید، اونهم امسال نبید!
قوم و خویش، گوشت هم را میخورند استخوان هم را دور نمیندازند.