ضرب‌المثل‌های شیرین فارسی - «ک»

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

کاچی بهتر از هیچی است!
کار از محکم کاری عیب نمیکنه!
کار بوزینه نیست نجاری!
کار خر و خوردن یابو!
کارد، دسته خودشو نمی بره!
کار نباشه زرنگه!
کار، نشد نداره!
کار هر بز نیست خرمن کوفتن — گاو نر میخواهد و مرد کهن .
کاری بکن بهر ثواب – نه سیخ بسوزه نه کباب!
کاسه گرمتر از آش!
کاسه جائی رود که شاه تغار باز آید!
کاسه را کاشی میشکنه، تاوانش را قمی میده!
کاشکی را کاشتند سبز نشد!
کاشکی ننم زنده میشد – این دورانم دیده میشد!
کافر همه را بکیش خود پندارد!
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته!
کاه بده، کالا بده، دو غاز و نیم بالا بده!
کاه پیش سگ، استخوان پیش خر!
کاه را در چشم مردم می بینه کوه را در چشم خودش نمی بینه!
کاهل به آب نمیرفت، وقتی میرفت خمره میبرد!
کباب پخته نگردد مگر به گردیدن!
کبکش خروس میخونه!
کپه هم با فعله است؟!
کجا خوشه؟ اونجا که دل خوشه!
کج میگه اما رج میگه!
کچلی را گفتند: چرا زلف نمیگذاری؟ گفت : من از این قرتی گریها خوشم نمیاد!
کچل نشو که همه کچلی بخت نداره!
کچلیش، کم آوازش!
کدخدا را ببین ، ده را بچاپ!
کرایه نشین، خوش نشینه!
کرم داران عالم را درم نیست — درم داران عالم را کرم نیست!
کرم درخت از خود درخته!
کژدم را گفتند: چرا بزمستان در نمیآئی؟ گفت : بتابستانم چه حرمت است که در زمستان نیز بیرون آیم؟!
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست! (( هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار ))[[ حافظ ]]
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!
کسی دعا میکنه زنش نمیره که خواهر زن نداشته باشه!
کسی را در قبر دیگری نمی گذارند!
کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمیشه!
کسی که از گرگ میترسه گوسفند نگه نمیداره!
کسی که را مادرش زنا کنه، با دیگران چها کنه!
کسی که منار میدزده ، اول چاهش را میکنه!
کسی که خربزه می خوره، پای لرزش هم میشینه!
کشته از بسکه فزونست کفن نتوان کرد!
کفاف کی دهد این باده بمستی ما — خم سپهر تهی شد ز می پرستی ما .
کف دستی که مو نداره از کجاش میکنند؟!
کفتر صناری، یاکریم نمیخونه!
کفتر چاهی جاش توی چاهه!
کفشات جفت ، حرفات مفت!
کفشاش یکی نوحه میخونه، یکی سینه میزنه!
کفگیرش به ته دیگ خورده!
کلاغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت!
کلاغ از وقتی بچه دار شد ، شکم سیر بخود ندید