امثال و حکم فارسی - سرشاخ شدن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از روزنامه اطلاعات

محمدرضا سهرابی‌نژاد

اصطلاح «سرشاخ شدن» از آن اصطلاحاتی است که در مشاجرات روزانه کــاربرد زیادی دارد. سرشاخ شدن یعنــی درگیر شــدن و دعوا راه انداختن. شاید این اصطلاح از حوزه کشتی پهلوانی وارد زندگی کوچه و بازار شده باشد.در کشتی پهلوانی، دو پهلوان قَدَر و با یال و کوپال را با هم سرشاخ می‌کنند تا فرد برتر شناخته شود. این نوع کشتی هنوز در برخی نواحی کشور همچون مازندران و خراسان، رواج دارد.

اما اصطلاح سرشاخ شدن از زندگی وحشیانه حیوانات هم می‌تواند گرفته شده باشد. وقتی شما به برنامه راز بقاء تلویزیون نگاه می‌کنید، می‌بینید که دو بز کوهی یا گوزن برای اشغال یا حفظ قلمرویی با هم سرشاخ می‌شوند؛ یعنی سرهایشان را خم و شاخ‌هایشان را با هم درگیر و بدین وسیله زورآزمایی می‌کنند.بنابراین، سرشاخ شدن یعنی درگیر شدن، گلاویز شدن و دعوا و بلوا به راه انداختن.