امثال و حکم فارسی - گدا به گدا، رحمت به خدا!

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

محمدرضا سهرابی‌نژاد

«گدا به گدا، رحمت به خدا» از آن مثل‌های شیرینی است که در روزگار ما هم مصداق فراوان دارد.

دو گدا در مقابل خانة ثروتمندی نزاع می‌کردند و نزدیک بود که گریبان یکدیگر را بدرند. رهگذری جلو رفت و علت نزاع را پرسید. یکی از گدایان گفت: من زودتر برای گدایی آمده‌ام، ولی او گردن کلفتی می‌کند و می‌خواهد حق گدایی را از من سلب کند دیگری مدعی شد که او دروغ می‌گوید و من زودتر از او اینجا بوده‌ام.

در این اثنا، رهگذر رو به آسمان کرد و با اشاره به گدایان گفت: «گدا به گدا، رحمت به خدا!» یعنی گدا راضی نیست تا گدای دیگر از سفرة بخشش مردم روزی بخورد. پس رحمت به خدا که به هر دوی آنها رزق و روزی می‌دهد.

مصداق این مثل افرادی هستند که بخل و حسادت گریبانگیرشان گردیده و تحمل یکدیگر را ندارند؛ در حالی که رزّاق اصلی خداوند کریم است.


منبع: روزنامه اطلاعات