واژگان فارسی را به کار گیریم

 

11. تهدید :  ترساندن

12. ثابت :  پا بر جا

13. ثقیل : سنگین

14. ثنا :  ستایش

15. جاذبه : کشش

16. جبر : زور

17. جابر : زورگو

18. جرثومه : ریشه

19. جریمه : تاوان

20. جسارت :  گستاخی

21. جلف : سبکسر

22. جنب : کنار

23. جور : ستم

24. جهاز : ساز و برگ

25. جهت : سو

26. حادثه :  پیش‎آمد، رویداد

27. حاشیه : کنار، گوشه

28. خاطره : یاد بود

29. خالص : ناب

30. خالی : تهی

31. خائن : پیمان شکن

32. خیانت : پیمان‎شکنی

33. خراب :  ویران  

34. خسوف : ماه‎گرفتگی

35. خشوع : فروتنی

36. خصم  :  دشمن

37. خصومت : دشمنی

38. خفت : خواری

39. خلاصه : چکیده، کوتاه   

40. خیاط : دوزنده، درزی

41. حریف : هم‏آورد

42. حزم :  دوراندیشی

43. حازم : دوراندیش

44. حقارت : پستی، فرومایگی

45. حقیر :  فرومایه، پست

46. حق‎العمل : کار مزد

47. حلیم : بردبار

48. حقیقا : به درستی

49. حوصله: بردباری، شکیبایی

50. حین : هنگام

51. حیله : نیرنگ

52. حیران : سرگشته

53. تذکر : گوشزد    

54. حادثه : پیش آمد

55. اصلاح : بهبود، بهسازی

56. ریموت کنترل :  مهار از راه دور

57. ان جی او NGO : سازمان های مردم نهاد (سمن)

58. نقطه‎ی عطف :  چرخشگاه      

59. سلسله مراتب  :   پایگان

60. مراتب :  پایه‎ها

61. معکوس :  وارونه

62. لعنتی : گجسته

63. ابسسیون(abssession) :  سودا زدگی  

64. Context : بافتار

65. تسلیت : دل‎آرامی

66. مرحوم، مرحومه :  شادروان، روان شاد

67. مسابقه :  زورآزمایی    

68. مجموعا، درمجموع : رویهم رفته

69. ردیف، قطار : خرند

70. کارگو(هواپیمایی) : بار

71. استارت خورد : آغاز به کار کرد، آغاز شد