واژگان فارسی را به کار گیریم [شماره 49]

 

جرثومه  =  ریشه

جزا  =  پاداش

جریمه  =  تاوان

جریده  =  روزنامه

جهت  =  سو

جوهر  =  گوهر

خارج  =  بیرون

خاضع  =  فروتن

خاص  =  ویژه

خاصیت  =  ویژگی

خاطره  =  یابود

خالص  =  ناب، پاک

خالی  =  تهی

خبیث  =  ناپاک، پلید

خجول  =  کم‌رو

خراب  =  ویران

خالی  =  تهی

خشن  =  تندخو، زمخت

خشوع  =  فروتنی

خصم  =  دشمن

خصومت  =  دشمنی

خٌِفت  =  خواری، فرومایگی

خلاصه  =  چکیده

دایم  =  پایدار، جاوید، همیشگی

دخل   =  درآمد

دعوا  =  نیایش، راز و نیاز

ستیزه  =  ستیز، پرخاش

دغدغه  =  نگرانی، دل‌نگرانی، دل‌واپسی

ذات  =  سرشت

ذریه  =  فرزند

ذلت  =  پستی، خواری، فرومایگی

ذلیل  =  پست، خوار، فرومایه

رابطه  =  پیوند

ربط  =  پیوند

راضی  =  خشنود

راغب  =  خواستار

راکد  =  ایستا

رکود  =  ایستایی

رای  =  اندیشه

راوی  =  گوینده

ربع  =  یک‌چهارم

رجل  =  نامدار، بزرگ

رجال  =  نامداران، بزرگان

رجوع  =  بازگشت

رجعت  =  بازگشتن

رحلت  =  درگذشتن

ساحت  =  درگاه

سحر  =  جادو

ساحر  =  جادوگر

سارق  =  دزد

سرقت  =  دزدی

سکوت  =  خاموشی

ساکت  =  خاموش

سلامت  =  تندرستی

سالم  =  تندرست

سانحه  =  پیش‌آمد، روی‌داد

سبحان  =  پاک

ستر  =  پوشاندن

ستار  =  پوشاننده

سرحد   =  مرز

سد  =  بند

سریع  =  تند

سعادت  =  خوش‌بختی، نیک‌بختی

سعید  =  خوش‌بخت، نیک‌بخت

سفاک  =  خون‌ریز

سعایت  =  بدگویی