خلیج فارس

خلیجی که روزگاری گرداگردش هم از آن ایران بود

آری روزگاری ناوگان پر شکوه ایران

سربازان جاویدان هخامنشی را

از این خلیج به جای جای جهان آن روزها می فرستادند

ادامه مطلب...

از خون جوانان وطن لاله دمیده

از خون جوانان وطن لاله دمیده
 از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
 در سایه گل، بلبل ازین غصه خزیده
 گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

ادامه مطلب...

امير كبير

رمیده از عطش سرخ آفتاب کویر،
غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر.
زمان، هنوز همان شرمسار بهت زده،
زمین، هنوز همین سخت جان لال شده،
جهان هنوز همان دست بسته تقدیر!

ادامه مطلب...

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای ! جنگل را بیابان میکنند !
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا
آنچه این نا مردمان با جان انسان میکنند

ادامه مطلب...

چامه اي درباره ي ايران ۱۲


مـا کـه اطفـال ایـن دبستانیم            همــه از خـاک پــاک ایرانیـــم

 همــه بـا هــم برادر وطنـیـم             مهربان همچو جسم با جانیـم

ادامه مطلب...