سرودها و ترانه های ایران زمین: ۱۷) راه رهایی

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هلا ای وطن شادی ات کم مباد 

به سیمای آزادی ات غم مباد 

جهان دل افسردهرا جان تویی 

 چوجانم نباشد، جهانم مباد 

هلا هم وطن،ای تو مینایمستی 

تو بت ها شکستی، چه تنها نشستی؟ 

چنان روزهای درخشان 

بیا پایکوبانبه میدان 

بزن چرخ، راهت گل افشان 

بپاخیز،بپاخیز، دامن بیافشان 

هلا ای وطن شادی ات کم مباد 

به سیمای آزادی ات غم مباد 

جهان دل افسردهرا جان تویی 

چو جانم نباشد، جهانم مباد 

هلا ای وطن غمترا نبینم 

نبینم که غمگینی، ای سرزمینم 

تو دادی به من شور جاری شدنرا 

ز هر کینه عاری شدن را 

وطن از تو آموختم در زمستان، 

بهاری شدنرا 

خوشا خاک میهن 

 

 خوشا عجز دشمن 

به راه رهایی 

 

 خوشا جان بهجانان سپردن 

هلا ای وطن شادی ات کم مباد 

به سیمای آزادی ات غم مباد 

جهان دل افسردهرا جان تویی 

 چو جانم نباشد، جهانم مباد