تصنیف زیبای ایران هنگام کار-ملک‌الشعرا بهار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از ایرانبوم

سرود ملی در نیایش برای ایران

 


ایران هنگام کار است برخیز و ببین ــــ ایران
بختت در انتظار است از پا منشین ـــــ ایران

ازجور فراوان هر گوشه شوری بپاست
خونها شده پامال ، آزادیش خونبهاست

خدا زدرد و غم رهاند ما را خدا به کام دل رساند ما را

دور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد که چه با ما خواهد کرد
حب وطن نگر که چه غوغا خواهد کرد که چه غوغا خواهد کرد

آه چه محنتها که کشیدی ایــــــــران
آه به کام دل نرسیدی ، جز غم ندیدی ایـــران

خدا زدرد و غم رهاند ما را خدا به کام دل رساند ما را

تا کی به دل جوانی نکنم به عادت پیران جامی بده به یاد وطنم ــــ سلامت ایران
ایران ، تا ز دل برکشم نعره ی آزادی

آه چه محنتها که کشیدی ایــــــــران
آه به کام دل نرسیدی ، جز غم ندیدی ایـــران