جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از ایرانبوم
استاد ادیب برومند شاعر ملی ایران

این شعر آخرین سروده استاد ادیب برومند شاعر ملی ایران است که درباره جزائر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی و تعلق آنها به ایران زمین سروده شده است.

 

دو تنب و ابو موسی از آن ماست
ز دیرین زمان زیر فرمان ماست

ز دوران کورش و ز آن پیشتر
خود این هر سه را سر به دامان ماست

به تاریخ بنگر به اخبار بین
که خود نامشان زیب دیوان ماست

نباشیم فارغ ز هم سالهاست
نگهبانشان فرض ایمان ماست

زجغرافیا چون شدم راهجوی
چو تاریخ گفت این سه از آن ماست

به مام وطن عهد و پیمانشان
به ستواری عهد و پیمان ماست

ببالند بر خود که ایرانیند
که فخر آفرین نام ایران ماست

به پیوند ایران زمین شاکرند
که بس روح پرور گلستان ماست

گر از نوع فرهنگ با ما دو تا ست
ز پیوند یکباره همسان ماست

بر او دوخت بیگانه گر چشم آز
مگر غافل از خشم سوزان ماست

امارات را گو بنه پای پیش
گرت آزمونی ز شیران ماست

شنیده ست ما را که گفتند شیر
ولی غافل از چنگ و دندان ماست

کس ار سر بر آرد به پیکارمان
سرش بی سخن گوی میدان ماست

بر و بوم او نابسامان کنیم
کس ار بدنگر سوی سامان ماست

نگهبان مرز است شعر ادیب
نگهدار ما لطف یزدان ماست