شعر و ادب فارسی در آران و آذربایجان دوران ایلخانی

رحیم نیکبخت
درآمد


آذربایجان و آران دو کانون مهم فرهنگ و هویت ایران... است. قسمت عمده شعر و ادب فارسی در این دو کانون مهم توسط اندیشمندان و شاعران... خلق گردیده است که بخش قابل توجه آثاری که در مورد تاریخ ادبیات ایران نگاشته شده را به خود اختصاص داده است.1

ادامه مطلب...

کافنامه

در این هنگام که در ایران جنبشی درباره زبان فارسی برخاسته و کسانی می‌خواهند این درخت کهن را بار دیگر سرسبز و بارور گردانند یکی از بهترین راههای این کار همانا پیشوندهای و پسوندها را که بجای رگهای آن درخت می‌باشد زنده گردانیدن است.

ادامه مطلب...

خط فارسی به کشورهای اکو باز می‌گردد

این روزها مؤسسه فرهنگی اکو در جنب و جوش تدارک جشنواره خوشنویسی اکو است. این جشنواره که قرار است هفته سوم مهر ماه در تاجیکستان برگزار شود، بعد از برگزاری دو سالانه خوشنویسی قزوین به پیشنهاد دکتر ایوبی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو طرح‌ریزی شد و توسط شورای سیاستگذاری متشکل از استادان به نام خوشنویسی ایران راهبری می‌شود.

ادامه مطلب...

درخت غرغرو

یک درخت پیر بود، تا دلت بخواهد غرغرو. همش غر می‌زد. حوصله هیچ کس را هم نداشت. واسه همین تک و تنها مانده بود.

ادامه مطلب...

بایستگی پاسداری از شیوۀ نگارش زبان فارسی

 

سست نمودن پایه‌های زبان فارسی گناه است؛ و پاسداری از شیوۀ نگارش آن، باری است که بر دوش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گذاشته شده، و این نهاد باید با نوشتن آیین‌نامه‌های روشن، کاربرد بهینۀ فرهنگ نوشتاری زبان فارسی - یا همان خط فارسی*- را به دستگاه‌های دولتی گوشزد نماید. بر دستگاه‌های دولتی نیز بایسته است، تا نوشته‌ها و نامه‌نگاری‌های خود را بر پایۀ این آیین‌نامه استوار کنند.

 

ادامه مطلب...

فرزانگی و شیدایی

برگرفته از فصل‌نامه فروزش شماره یکم (زمستان 1387) - رویه 79 تا 82

جستاری درباره‌ی ادبیات و روشن‌فکری در دوره مشروطه

 

ادامه مطلب...