حکمت دینی و تقدّس زبان فارسی

فلسفه و تفکّر فلسفی در تمدّن اسلامی تاریخی دارد دیرینه و پر حادثه، با فراز و نشیب‌های‌بسیار، اما سنّت تاریخ‌نگاری در فلسفه سنّتی است نسبتاً کم‌سابقه که‌ عمر آن به یک قرن هم نمی‌رسد. این سنّت خود ناشی از توجه خاصّی است که متفکّران و محقّقان غربی، به خصوص از زمان هگل به بعد، به سیر اندیشه‌ها و آراء فلسفی در غرب و پیوستگی آنها با یکدیگر مبذول داشته‌اند. تاریخ‌نگاران فلسفه در غرب ابتدا توجّه خود را منحصراً به سیر اندیشه در غرب معطوف کردند...

 

ادامه مطلب...

آبشخورعرفان و تصوف درايران

برخي ازخاورشناسان بدنبال آبشخورعرفان وفرهنگ ايران بوده وهستند وازآنجا که اين سرزمين داراي تاريخي ديرينه است که تاامروزبا فرازونشيب‌هايي تداوم ودرگسترش شاروندي بشري نيزدستي بلند داشته است، فرهنگي راپروريده که ويژگي‌هاي خودرا دارد ...

ادامه مطلب...

فهرست نامه پژوهش های زبان دیرینه آذربایجان بخش اول (آ- ل )

زبان آذری زبان پیشین آذرآبادگان(آتروپاتن= مادکوچک)یکی از دو شاخه زبان مادی است که زبان مادی خود یکی از زبانهای ایرانی است وزبانهای ایرانی شاخه ای از زبانهای هند وایرانی(آریایی)هستند وزبانهای هند وایرانی خود از کهن ترین خانواده ی بزرگ زبانهای هند واروپایی به شمار می آید.....

ادامه مطلب...

شعر و ادب فارسي در آران و آذربايجان دوران ايلخاني

آذربايجان و آران دو كانون مهم فرهنگ و هويت ايران... است. قسمت عمده شعر و ادب فارسي در اين دو كانون مهم توسط انديشمندان و شاعران... خلق گرديده است كه بخش قابل توجه آثاري كه در مورد تاريخ ادبيات ايران نگاشته شده را به خود اختصاص داده است....

ادامه مطلب...

امانت یا تاراج!؟ انتقال کتابخانه بقعه شیخ صفی به روسیه

یکی از مظاهر تمدن بشری کتاب و کتابخانه است. در سرزمین ایران نیز در تمامی دوران‌های تاریخی کتاب از احترام ویژه‌ای برخوردار بوده و ارزش والائی داشته است.

ادامه مطلب...

مقدمهٔ کلیله و دمنه و باب برزویه طبیب دریچه‌ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستان

تأمل در مقدمه کتاب کلیله و دمنه و باب برزویه حکیم این کتاب نشان می دهد که این دو بخش از افزوده های بزرگمهر حکیم و یا به اعتقاد برخی از ابن مقفع است.

ادامه مطلب...