مژده‌ای داده به من باد بهاری ...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محمد اکرم (اکرام) / استاد فارسی دانشگاه لاهور ـ  پاکستان

 

مژده‌ای داده به من باد بهـــــاری کـه ز راه        کاروان گـــل صـــد رنگ بــه صحــرا آید

می‌وزد باد فرح‌بخش دل انــگیــــــز امــروز         این مگـــر از طـــرف بلـــخ و بخــارا آید

تاشـکند از رخ تابنده بر افکـــــــنده نقـاب         جلـــوه‌اش  در نظـــــر دهر  فریبــــا آید

پر شود کام همه مردم لاهــور ز قنـــــــد         خبری خوش ز سمرقند، چو این جا آید

نفس باد صبــا مشـک فشـــان است آری         از ختــا و  ختـن، آن آهــوی رعنـــــا آید

کاشغر از نظر حُسن و صفا کاشمر است         آبش از چشــمه چـــو آییـنه مصــفا آید

شهر باکو همه رخشـنده بود چون تبـریز         نور آن هر دو ز یــــــک آذر رخشــا آید

از سر شوق بیــابم به تو ای عشــق‌آباد          هم‌چو پروانه که ســـــوی گل زیبــا آید

نخـل آزادی کشــمیر هـــم آرد قمــــــری         آن چه نامــد به کـــف امروز و فــردا آید

 

 

بر گرفته از نشریه کاوگان شماره 5 آبان ماه 1375