۲۵اسفند، تاریخ دقیق پایان سرایش شاهنامه بر ایرانیان گرامی و روان فردوسی بزرگ شاد باد.

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ای شاهنامه! ترا می ستایم

ترا می ستایم؛ ای فردوسیِ ایران، که بالای بلندت به بلندای دماوند برخاست، و بدانزمان که مادر میهن، از هر سوی؛ آماج تیرهای سهمگین و زهرآگینِ بداندیشان بود، سینۂ ستبرت را سپرِ ایران کردی، و با خامۂ درخشانت، سرودۂ آهنگینت را، همچون تیرِ خدنگ، بر رنگین کمانِ بلندِ خرد و فرهنگ نهادی، و بسرتاسر مرزهای ایرانشهر افکندی و از درخشی که با نوکِ پیکان آن در آسمان ایران پدیدار شد، به ایرانیان، شیوۂ جانفشانی و سراندازی در راهِ میهن... و شیوۂ زندگی همراه با اندیشه و دانش و بینش ... و گذشت و بردباری و با آزرم بدیگران نگریستن و با مهر؛ با همگان زیستن را آموختی!

ترا می ستایم...

ای روان همواره نگرانِ ایران!

ای پهلوان همواره بیدارِ میدانِ خرد و فرهنگ ایران!

فردوسی!