آغازین روز از ماه خرداد، خورداد،هئورتات است.

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

در نوشتار های پهلوی می خوانیم:

می ستایم دادار هرمزد را که تو را آفرید تو، آتازان پاک از هر ریمنی " ناپاکی" را.

که هر جا تو هستی آبادانی است و در آن جاست آب روان و روشن هرمزد داده.

یارانم در آغازین روز از خرداد از سده ای نو، از درگاه دادار هستی بخش و توانا هم آوا و همدل باهم آرزو کنیم که:

 دروندی و ستم و جنگ و خشم و بیماری و

 نیازمندی و آزمندی از جهان زدوده شود و  مهر و رامش و شادی و بی نیازی و سرخوشی هستی را در بر گیرد.

ای آفریدگار جان و خرد، اهورا مزدای آفریننده نیکی و پاکی و راستی، باردیگر جهانمان را دیگرگون کن و  اندیشه و منش و کنش نیکو را به ما بیاموزان.

 

ایدون باد.

هماارژنگی  یکم خرداد  ۱۴۰۱ خورشیدی

arzhangihoma.ir