ايران مالك پنجاه درصد درياي مازندران است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

« ايران مالك پنجاه درصد درياي مازندران است »

برگرفته از کهن ایران

بر اساس دو قرارداد 1921 و 1940 كه بين ايران و شوروي سابق منعقد شده بود ، ايران حق حاكميت و مالكيت بر پنجاه درصد از درياي مازندران را به طور مشاع دارد.

نخستين سخنران اين همايش حقوقدان و پژوهشگر كشورمان آقاي محمد رسولي حقوقدان ارشد كشور در سخنراني در همايش « بررسي رژيم حقوقي درياي مازندران » با اعلام مطالب بالا افزود ، علاوه بر دو قرارداد مذكوره ساير قوانين و دلايل نيز حاكي از مالكيت پنجاه درصدي ايران بر درياي مذكور است.

سخنران بعدي استاد محمد حيدري از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگي كشور بود . ايشان نيز با تاييد سخنان آقاي رسولي اعلام نمود : در تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران ، برخي از طرف هاي ما ( بخصوص جمهوري آذربايجان ) مدعي انقضاي اعتبار قرارداد 1921 مي باشند . چون آنها ترس مهم تري دارند . براي اينكه در قرارداد 1921 از سوي حكومت وقت شوروي اعلام شده بود كه : سرزمين هاي جدا شده از ايران توسط تزارها ظالمانه و غير قانوني بوده است .! و بيم طرف دعواي ما از اين نكته هم هست . وگرنه قرارداد مذكور معتبر و برقرار و لذا سهم ايران همان نصف درياي مازندران است ، كه در آن قرارداد اشاره شده است .

استاد دكتر هوشنگ طالع پژوهشگر ارشد كشورمان ، نيز با با سخنان حقوقي بر اين ميزان از سهم ايران تاكيد كردند و گفتند : اگر هم احيانا ايران در رژيم گذشته از اين سهم خود استفاده نكرده است بايد گفت : اولا كوتاهي كرده اند و كوتاهي آنها كه نبايد سرمشق رفتار ما باشد . ديگر اينكه عدم استيفاي يك حق و عدم توانايي در اعمال يك حق ، دليل بر نبود آن حق نيست . لذا به طور قطع ايران مالك پنجاه درصد از اين دريا مي باشد و اگر فروپاشي شوروي سابق بخواهد اين سهم ما را تحت تاثير قرار دهد ، شايد فردا باز هم روسيه دچار تجزيه ي ديگري شود ، آيا باز هم بايد دوباره سهم ايران را تقسيم كنند ؟! بديهي است كه نه.

 لذا اينك نيز فروپاشي شوروي سابق نبايد و نمي تواند تاثيري بر سهم پنجاه درصدي ايران داشته باشد و آن 4 واحد سياسي درياي مازندران يعني روسيه ، قزاقستان ، تركمنستان و اران ( جمهوري آذربايجان ) بايد آن سهم پنجاه درصدي خودشان را بين خود تقسيم كنند و از نظر حقوقي سهم پنجاه درصدي ايران محفوظ است .

گفتني است چند تن از حقوقدانان و صاحب نظران مسائل سياسي نيز حضور داشته كه در اين همايش به ارائه ديدگاه هاي حقوقي خود با تاكيد بر سهم پنجاه درصدي ايران پرداختند.

در حاشيه اين نشست جلسه ي پرسش و پاسخ برقرار و به برخي از پرسش هاي حقوقي ، سياسي و تاريخي حاضران در رابطه با درياي مازندران پاسخ داده شد.