رييس جمهور ، توافقنامه ژنو و منتقدان نا وابسته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ماهنامه خواندنی : شماره 80 – اسفند92و فروردین 93

آقاي حسن روحاني رييس جمهور، روز 15 بهمن در اجلاس روساي دانشگاه ها و مديران پارکهاي علم وفناوري با اشاره به برخي انتقادات از توافق ژنو گفتند: چرا فقط يک عده معدود کم سواد که از جاي خاص تغذيه مي شوند بايد از توافق ژنو حرف بزنند اما اساتيد دانشگاه هاي ما خاموش اند و درباره  اين اتفاق بزرگ بين المللي حرف نميزنند؟؛ چرا با مردم همراه نميشويد.
اين سخن ما را به ياد مناظره تلويزيوني انتخاباتي  ايشان با سردار قاليباف انداخت . آنجا که گفتند : من يک حقوقدانم ، نه يک نظامي !
شايد کساني بگويند اشاره آقاي روحاني در اين سخنان به رسانه هايي مانند کيهان و خبرگزاري فارس و نيز به گروه هاي افراطي اصلاح طلب که فقط به دليل رقابتهاي  سياسي موافقت نامه ژنو را مورد انتقاد قرار ميدهند بوده است . در اين صورت آقاي رييس جمهور ميبايد منتقدان ناوابسته ، با دانش و آگاه به مسايل حقوقي ، و از جمله حقوق بين الملل را با گفتن چند کلمه مستثني ميکردند که نکردند و از اين رو ، اين گروه از منتقدان حق دارند از رييس جمهور بپرسند ملاک و دليل شما براي کم سواد بودن ما و تغذيه شدنمان از « يک جاي خاص » چيست و کدام است ؟ ما که آن قدر سواد داشته ايم تا آن بخش از مفاد اين « توافق نامه » را که امکان دسترسي بدان را داشته ايم، واژه به واژه طرح کنيم و بار حقوقي آنها را براي مردم ايران شرح دهيم .  وانگهي ما که به گفته ها و نيات بيگانگان استناد نکرده ايم ، بلکه فقط به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استناد کر دهايم و ياد آور شده ايم به موجب چند اصل قانون اساسي ( که مشروعيت شما و دولت شما منوط به رعايت آن است ) توافق نامه ژنو پس از حذف مفادي که مغاير اصل يکصد و پنجاه وسوم قانون اساسي است ، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و گرنه براي ملت ايران نه قابل قبول است و نه تعهد آور . آيا استناد به قانون اساسي دليل کم سوادي و تغذيه شدن از « يک جاي خاص » است ؟!
جناب رييس جمهور :
دست يازيدن به شيوه استدلالي بالا که منتقدان را بدون استثناء ، کم سواد  و« تغذيه شده از جاي خاص » بداند و معرفي کند با ادبيات يک حقوق دان با سواد همخواني ندارد  .
بيگمان کساني هستند که نه از سر راست انديشي و راست گفتاري ، بلکه به دليل اهداف سياسي با توافق ژنو ابراز مخالفت کلي ميکنند.  اما جناب آقاي روحاني،  اتفاقا آن « عده معدود » که نقدهايشان مورد پسند شما نيست هم با سوادند ، هم راست انديش ، راست کردار و راست گفتار . آنها تنها با احساس وظيفه در زمينه حفظ منافع ملي ، با وجود پنهان کاري همه جانبه دولتي ها ، به بخشهايي از مفاد اين توافق دست يافتند و با آگاهي کامل از حقوق بين الملل و بار معنايي واژگان و اصطلاحات بکار رفته در توافقنامه و تعهدات غالبا يک جانبه اي که براي ملت ايران ايجاد ميکند ، آنها را واکاوي و نقد کردند . اگر نقد ايشان غلط بود ، بايد با زبان علم و منطق حقوقي پاسخ ايشان را ميداديد ، نه اين که آنها راکم سواد و « تغذيه شده از جاي خاص » معرفي کنيد .
اين نوع برخورد و متهم کردن چنين منتقداني ، چه تفاوتي با تهمت پراکني جزم گرايان براي سرکوب مخالفانشان دارد ؟ آنها هم هر منتقدي را بي دليل و سند متهم به نوکري بيگانه و جاسوسي ميکردند .
در جايي پرسيده ايد « چرا اساتيد ما خاموشند و در باره اين اتفاق بزرگ بين المللي حرف نمي زنند ؟»
پاسخ اين است :
اگر موافق بودند و توافق را قبول داشتند برايتان هورا مي کشيدند . لابد در آن ايرادهايي ميبينند ، اما سکوت را بر سخن گفتن ترجيح ميدهند.
آخر اگر آنها نقد کنند علاوه بر اين که متهم به « تغذيه شدن از جاي خاص » ميشوند ، شغل و حقوق و مزاياي خود را هم از دست ميدهند !!