خراسان است اینجا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

برگرفته از فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 
مجموعۀ حاضر در ابتدا مقاله‌ای بود در پاسخ به مخالفان تاجیکیِ قانون زبان، که در سال 1989 با تلاش فرهنگیان به تصویب رسید و بنا بر آن مقرر شد که نام زبان دولتی به فارسی تاجیکی تغییر یابد.
    چند سال پس از تصویب این قانون، در سال 1994 و پس از آماده شدن طرح قانون اساسی جدید تاجیکستان، بر اساس پیشنهاد چند تن از نمایندگان، اسم «فارسی» از نام زبان دولتی حذف شد. این اقدام واکنش روشنفکران را به دنبال داشت و از جمله استاد محمدجان شکوری، عضو پیوستۀ درگذشتۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز به همراهی لایق شیرعلی و مؤمن قناعت مقاله‌ای را با عنوان «عزیز من، خراسان است اینجا» منتشر کردند که اقدام مجلس تاجیکستان را در این زمینه محکوم می‌کرد. سرانجام این مطالب در شکل یک کتاب و به خط سیریلیک در سال 1997 منتشر شد. استاد شکوری در آخرین سال‌های زندگی خود نکات جدیدی را به نسخۀ سیریلیک افزود که اکنون حاصل آن، با برگردان فارسی، به چاپ رسیده است.
    این مجموعه علاوه بر مقدمه‌ها و زندگی‌نامۀ خودنوشت شادروان محمدجان شکوری، شامل پنج بخش است که عبارت‌اند از: معنویت، زبان و احیای ملی تاجیکان؛ حیات امر معنوی است؛ خراسان است اینجا؛ هویت فرهنگی و جهان‌گرایی؛ اندیشۀ ملی.    کتاب خراسان است اینجا، نوشتۀ شادروان دکتر محمدجان شکوری و به کوشش آقایان دکتر حسنعلی محمدی و علی‌اکبر شرفی است که انتشارات فرتاب آن را در 376 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، به بهای 160000 ریال منتشر کرده است.
معرفی: مرتضی قاسمی